POLİTİKALARIMIZ

Çevre Politikası

ÇEVRE POLİTİKAMIZ


• Çevre ile ilgili kanun, yönetmelik ve standartlara uygun çalışmak,
• Atıkları minimuma indirmek ve kaynağında azaltmak, enerji sarfiyatı ve doğal kaynak kullanımında tasarrufu amaç edinmek,
• Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre sunulabilmesi için yürütülen çevreci projelere katılmak ve katkıda bulunmak,
• Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çalışanlarımıza, çevremize, ülkemize ve dünyaya yaymak,
• İklim değişiklikleri ve küresel ısınmanın önlenmesi amacı ile tüm üretim safhalarında doğal kaynak tasarruf tedbirlerini özendirmek,
• Uygun üretim, temiz fabrika, sağlıklı bir yaşam ortamı sağlamak,
• Eğitimler ile çevre bilincini oluşturmak ve bireysel sorumluluklar kazandırmak,
• İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularınıda yerine getirmek sureti ile çevreyi etkileyebilecek olumsuz etkileri önlemek,
• Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek,
• Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak.

 

ÇEVRE PROSEDÜRÜ

 

 1. AMAÇ:

Bu prosedürün amacı, BEMFiL MENSUCAT SANAYİ VE TiC. A.Ş.’deki tüm faaliyetlerin çevre boyutları ve etkileri analizlerinin, doğruluğu kanıtlanmış yöntem ve metotlarla yapılmasını sağlamaktır. Belirlenen etkilerin kontrol altına nasıl alınacağı ile ilgili metotların belirlenmesi için izlenecek yöntemler de bu prosedürde tanımlanmıştır. 

 1. KAPSAM:

    Bu prosedür Bemfil Mensucat ’ın tüm faaliyetleri ile ilgili çevre boyut etkilerinin değerlendirilmesini      

   kapsar.

 1. TANIMLAR VE KISALTMALAR:

3.1. Çevre Boyutu

Kuruluşun faaliyetlerinin, ürünlerinin veya hizmetlerinin çevre ile etkileşime giren unsurlarıdır.

3.2. Çevre Etkisi

Çevrede, kısmen veya tamamen kuruluşun faaliyet ürün ve hizmetleri dolayısıyla ortaya çıkan olumlu veya olumsuz her türlü değişimdir.

 

 1. 4. REFERANSLAR:

ISO 90001: 2000, MADDE 6.4

ISO 14001: 2005, MADDE 4. 3.1

 

 1. SORUMLULAR VE SORUMLULUKLAR:

 

Hazırlayan

: Çevre Sorumlusu

 

Onay

: İşletme Müdürü

 

Uygulama

:Tüm Bölümler

                

 

 Revizyon

: Yönetim

 

 

 1. PROSEDÜR:

 

6.1.Çevre Politikası

Yönetim; Üretim birimleri ve çevre danışmanının da görüşlerini alarak Şirketin Taslak Çevre Politikasını hazırlar.

 

6.1.1 Yasal ve Diğer Yükümlülüklerin Takibi

Yasal ve diğer yükümlülüklerin takibi SYS.P.22-F.03 Yasal ve Diğer Yükümlülüklerin Takip Tablosu ile takip edilir.

 

6.2. Mevcut Durum Tespiti ve Eldeki Bilgilerin Gözden Geçirilmesi

Çevre boyut-etki analizine geçilmeden önce, çevre açısından mevcut durumu ortaya koyacak bilgiler ve verilerin elde olup olmadığı birim sorumluları tarafından değerlendirilir.  Bu bilgilerden bazıları aşağıda sıralanmıştır;

 • Riayetsizlikler, vakalar, tehlikeli olaylar ile ilgili istatistikler,
 • Yasal yaptırımlar ve bunların karşılanma derecesini gösterir raporlar,
 • İç denetim sonuçları,
 • Tatbikatlar ve sonuçları,
 • Başlatılan düzeltici ve önleyici faaliyetlerin sonuçları,
 • Eldeki bilgilerin yetersiz olduğu/mevcut olmadığı durumlarda gerekli bilgilerin toplanması amacıyla çevre boyut ve etkileri için “Çevre Boyut ve Etki Tablosu Formu ” kullanılır veya yukarıda sayılan konularda Bemfil Mensucat dışından uzmanların kullanılma gereksinimi değerlendirilir.
 • Kalite Yönetimi, hangi bölge/alanlar için bilgiye ihtiyaç duyduğunu belirler ve bu faaliyetten sorumlu çalışanlara yukarıdaki formu gönderir. Gönderilen formun eksiksiz olarak doldurulmasından ve zamanında eksiksiz olarak toplanmasından ilgili birim sorumlusu ve Kalite Yönetimi birlikte sorumludurlar.
 • Kalite Yönetimi, veri toplamak amacıyla geçici bir süre için yukarıda tanımlanan yöntemin dışında bir yöntem uygulamak istediği taktirde bu yöntemin uygulanması ile ilgili kuralları, kullanılacak metodu, kullanım süresini ve amacını doküman teettiği planları hazırlayarak Genel Müdür’ün onayına sunar. Genel Müdür onayı ile yöntem geçici olarak uygulamaya alınabilir.

 

6.3. Çevre Boyut-Etkilerinin Belirlenmesi

 • Boyut-etki formları ilk amirler tarafından gerekli ise çalışanlara da doldurtulabilir. Formlarda tanımlanan tehlikelerin ve çevre olaylarının analizi (puanlanması) birim yöneticisi tarafından yapılır.
 • Tespit formları doldurulurken esas alınacak yardımcı bilgiler ve sınıflandırma kriterleri formun alt kısmında yazılı hale getirilmiştir. Tespit formlarının dağıtımından önce Kalite Yönetimi formların sağlıklı bir şekilde doldurulabilmesi için çalışanlara eğitim verme gereksinimini değerlendirir. Bu durumda “İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM PROSEDÜRÜ ” ‘ne göre hareket edilir.
 • Bu analiz sırasında kullanılacak puanlama yöntemi ve kriterleri ilgili formun arkasında tanımlanmıştır.

 

6.4. Boyut-Etki Analizi Organizasyonu

6.4.1. Çevre Boyut ve Etkilerinin Sınıflandırılması

 • Çevre boyut ve etkileri aşağıda yer alan tabloya göre sınıflandırılır;
 • Yüksek Çevresel Etki: Değerlendirme sonucunda 20 ya da üzerinde puan alan konularda iyileştirme yapılmadan faaliyet devam ettirilemez.
 • Orta Çevresel Etki: Değerlendirme sonucunda 16-19 arası puan alan konularda mutlaka iyileştirme yapmak gereklidir. İyileştirme yapılırken faaliyet geçici önlemlerle devam ettirilebilir.

 

 • Düşük Çevresel Etki: Değerlendirme sonucunda 6-15 arası puan alan konularda iyileştirme yapılması mali ve teknolojik olanaklar çerçevesinde değerlendirilir. Uygun bulunan konularda iyileştirme yapılır.
 • Önemsiz Çevresel Etki: Değerlendirme sonucunda 5 ve daha düşük puan alan konularda ek iyileştirme çalışmasına gerek yoktur.
 • Değerlendirme yapılırken belirlenen çevresel etkiler için Oluşma Olasılığı ve Etki Şiddeti belirlenir. Bu belirlemede aşağıda verilen bilgiler kullanılır. Daha sonra Çevresel etki önem Puanını hesaplamak için olasılık ile etki şiddeti çarpılır. 

 

 • ÇEÖP = EŞ x OO

 

 • Aşağıda Etki Şiddeti ve Olma Olasılığı ile ilgili bilgiler yer almaktadır:

 

 • Etki Şiddeti (EŞ):

 

5:

Yasal ve hedef limitlerin çok üzerinde.

4:

Yasal ve hedef limitlerin üzerinde

3:

Yasal ve hedef limitler seviyesinde

2:

Yasal ve hedef limitlerin altında

1:

Yasal ve hedef limitlerin çok altında

 

Olasılık (OO):

 

5:

Çok Yüksek Olasılık  (Günlük olarak karşılaşılabilir).

4:

Yüksek olasılık ( Ayda en az bir kere karşılaşılabilir).

3:

Orta Olasılık ( 3 ayda bir ya da daha az karşılaşılabilir).

2:

Düşük Olasılık (6 ayda bir ya da daha az karşılaşılabilir).

1:

Çok Düşük Olasılık (Yılda bir ya da daha az karşılaşılabilir).

 

6.4.2. Operasyonel Kontrolün Sağlanması ve Başlatılacak Faaliyetler

Çevre etkilerinin sınıflandırılmasının ardından başlatılması gerekli faaliyetler belirlenir. Etkiyi en aza indirmek ve/veya kontrol altına almak amacıyla başlatılacak bu faaliyetler dört sınıfta değerlendirilir. Bunlar;

 • Bir talimat hazırlayarak işlemi kontrol altına almak,
 • Personele eğitim vererek kontrolsüz-tedbirsiz davranışlara engel olmak,
 • Uygulama yöntemini ve metotları değiştirmek,
 • Bir yatırıma gidilerek üretim teknolojisini geliştirmek şeklinde olabilir. YukarıdatarifedilenyöntemlerdenbirinciveikincisininuygulanmasıdurumundakararveonayKaliteYönetimitarafındanverilir.

Alınacak tedbirler ve başlatılacak faaliyetlerin 3. ve 4. kapsamına girmesi durumunda başlatılacak faaliyetler “ÇEVRE YÖNETİM PROGRAMINA” dahil edilir ve bu faaliyetler üst yönetim tarafından belirlenir.

Önemli çevre boyutlarını kontrol altına almak üzere yapılacak faaliyetlerin planlanması ve dokümante edilmesi aşağıda tarif edilen farklı şekillerde yapılabilir;

 • Çevre Boyut ve Etki Tablosu Formu üzerinde
 • Yönetim programı üzerinde
 • Saha inceleme raporları üzerinde
 • DÖF formu üzerinde

Başlatılacak faaliyetlerin nasıl dokümante edileceğine ilgili birim yöneticisi yukarıda sayılan kriterler ışında karar verir.

 

6.4.3. Başlatılan Uygulamaların Etkinliğinin Takibi

Çevre boyut etki analizleri sonucunda başlatılan faaliyetler uygun olduğunda (uzun dönemli veya yatırım gerektiren faaliyetler) yönetim programına alınır, aksi durumda başlatılacak faaliyetler 6.4.2 maddesinde belirtilen formlar üzerinde tanımlanır. Başlatılan faaliyetlerin takibini Kalite yönetimi yapar. Çevre boyut etki analizleri sonucunda başlatılan faaliyetlerin etkinliği yönetim toplantılarında değerlendirilir.

Tespit edilen çevre etkilerini kabul edilebilir seviyeye indirmek üzere başlatılan faaliyetlerin tamamlanmasının ardından önemli görülen alanlarda tekrar boyut-etki değerlendirmesi yapılarak faaliyetin etkinliği somut verilerle değerlendirilir.

 

6.5. Analizlerin Güncellenmesi

Çevre boyut-etki analizleri belirli aralıklarla gözden geçirilerek ve/veya üretim-proses değişikliklerinde yeniden yapılarak bilgilerin güncelliği sağlanır.

Analizlerin güncellenmesini gerektirecek durumlar aşağıda sıralanmıştır;

 • Kullanılan araç, makina, ekipmanın değişmesi,
 • Kullanılan enerji miktarının/türünün değişmesi,
 • Yeni bir teknoloji kullanılmaya başlanması,

 

 • Operasyonların değişmesi veya yenilerinin eklenmesi,
 • Yasal düzenlemelerde değişiklik olması,
 • Önemli bir riayetsizlik ile karşılaşılması,
 • Riayetsizlikler ve vakalar ile ilgili istatistik sonuçlarının değerlendirilmesi

Yatırım planları hazırlanırken analizlerin yapılması ve gerekli faaliyetlerin belirlenmesinden Kalite yönetimi sorumludur. Bu konuda üst yönetim ile gerekli koordinasyonu yapar.

 

6.6Çevresel Performansın İzlenmesi

Çevre Politikası, amaç, hedef, uymakla yükümlü olunan düzenleme, standart ve şartlara uyumun sağlanması ve gerçekleşmelerinin izlenebilmesi için faaliyet, mal ve hizmetlere ilişkin kritik noktalarda izleme yapılır.

 

6.7 Atıkların toplanması ve bertarafı

İşletme de ortaya çıkan tehlikeli ve tehlikesiz sıvı ve katı atıklar çevre mevzuatına uygun olarak işletme içerisinde toplanıp bertaraf edilir. Aylık olarak çevre değerlendirme rapor formunda değerlendirilir.

 

 

                                                          ATIK YÖNETİM PROSEDÜRÜ

 1. AMAÇ:

     Bu prosedür, fabrikada ve ofiste ortaya çıkabilecek atıkların çevre etkilerinin azaltılması için gerçekleştirilecek çalışma esaslarını belirler.

 1. KAPSAM

     Firmamız bünyesinde atık kapsamına giren bütün ürünleri kapsar.

 1. SORUMLULUKLAR

    Bu prosesin uygulanmasından Çevre Sorumlusu ve İşletme Müdürü sorumludur.

 1. TANIMLAR

    Bu talimat içerisinde açıklanması gereken özel bir tanım bulunmamaktadır.

 1. UYGULAMALAR

    *  Firmamız bünyesinde zehirli atıklar bulunmamaktadır.

    *  Tehlikeli ve tehlikesiz atıklar, ilgili lisanslı firmalara verilmektedir.

    5.1  Şirketimizde yürütülmekte olan Kalite Yönetimi Sistemi içerisinde atıklar aşağıda belirtilen şekilde sınıflandırılır.

 1. Plastik ve Naylon Atıklar
  • - Geri dönüşümü olan atıklar
 2. Karton atıklar
  • - Karton kutu
  • - Kâğıt
 3. Tehlikeli atıklar
  • - Madeni Yağ Artıkları
 4. Elyaf ve İpliksel atıklar
  • - Geri dönüşümü olan atıklar

Şirket merkezinde oluşan ve belediye çöplüğüne atılacak olan katı atıklar, naylon poşetlere konularak ağızları kapalı şekilde belediyenin toplayacağı bölgeye, hizmetliler tarafından konulur. Bu çöplerin çevreye zarar vermeyecek şekilde bekleme bölgesinde bulundurulması için İdari İşler Müdürlüğü gerekli önlemleri alır.

    5.2 Şirket merkezinde ortaya çıkabilecek tehlikeli atıklar bertaraf amacı ile varil, plastik bidon veya ağzı bağlanmış naylon torba gibi uygun ambalaj malzemelerine yerleştirilerek sevk edilir. Ambalaj malzemesinin üzerine Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen işaret ve yazılar yapıştırılır. 

    5.3 Şirket merkezinden bertaraf amacı ile gönderilen tehlikeli atıklar ve tehlikesiz atıklar lisanslı toplama firmasına teslim edildiğinde, taşıma sırasında dikkat etmesi gereken hususlar ve dikkat etmediğinde sebebiyet vereceği çevresel zararlar konusunda bilgilendirilir.

 

 

SYS.P.22-F.01 Çevre Boyut ve Etki Tablosu Formu

SYSP.22-F.02 Çevre Yönetim Programı

SYS.P.22-F.03 Yasal ve Diğer Yükümlülüklerin Takip Tablosu

NE ARAMIŞTINIZ?